Polityka ochrony prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.SWIATROLETEK.PL

Odwiedziny Serwisu www.swiatroletek.pl i przeglądanie większości informacji znajdujących się na stronach, w tym w zakresie produktów oraz usług, jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.

W zakresie w jakim podanie danych osobowych pozostaje konieczne, Administrator danych dochowuje należyte staranności, by dane te pozostawały bezpieczne.

Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu www.swiatroletek.pl, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, która określa, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe.

I. Informacje ogólne

1) Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie www.swiatroletek.pl (dalej Serwis). Dokument ten ma charakter informacyjny.

2) Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu www.swiatroletek.pl.

3) Dane osobowe Użytkowników Serwisu zbierane przez Administratora Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4) Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności: zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, a także przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II. Dane osobowe.

1) Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest:  MAXIOKNA S.C. Ireneusz Podziński, Arkadiusz Zaremba, ul. Floriańska 20; 09-500 Gostynin, Nip 9710723089, Regon 361321687.
W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: sklep@maxiokna.pl, telefonu: 697 391 972.

2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:

a) w celu świadczenia Usług niewymagających zakupu Towaru (tj. przeglądanie strony www.maxiokna.sklep.pl, wyszukiwarka Towarów) przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie: dane dotyczące przeglądanych Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

b) w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przy zakupie Towarów, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, tel.;

c) w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

d) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach przed innymi podmiotami, organami, w tym organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać dane osobowe podane przy zakupie Towarów oraz inne dane niezbędne do dochodzenia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

e) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy dane osobowe podane w reklamacjach skargach i wnioskach, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

f) w celu marketingu naszych Towarów i Usług, w tym remarketingu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie, w tym w zakresie zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, takie jak historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Serwisie, historia i aktywność związana z komunikacją. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o aktywności w celu dotarcia z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż www.maxiokna.sklep.pl;

g) w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych, przy czym szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego.

III. Kategorie danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe, dane dotyczące aktywności w Serwisie, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków, dane dotyczące usług marketingowych.

IV. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak, stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.

V. Czas przetwarzania danych.

a) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny), po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

b) Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach Serwisu.

c) Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

d) Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

e) Dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych.

VI. Odbiorcy danych osobowych.

Przekazujemy zgromadzone dane osobowe następującym odbiorcom: organom państwowym, ,w tym: prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą, oraz dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych (art. 16 RODO),

c) prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,

g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Ireneuszem Podzińskim, tel. 697 391 972 lub adresu e-mail sklep@maxiokna.pl.

VIII. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).