fake uhren repliki zegarkow https://www.franckmullerwatches.to/ watchesiwc.to audemars piguet replica https://www.sellswatches.com/

Regulamin zakupów

Regulamin serwisu  www.swiatroletek.pl

§1. Definicje   

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy, bądź konsoli dotykowej.

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.

DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z Wykonawcą umowę o dzieło.

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1983).

PRODUKT – oznacza rzecz ruchomą, której wykonanie jest przedmiotem umowy o dzieło zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą.

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wykonawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki wykonywania dzieł i świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.

REKLAMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej z Wykonawcą bądź żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy.

REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.

SERWIS – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową rolety-akant.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wykonawcą/Usługodawcą umów na odległość.

TOWAR – produkt prezentowany w Serwisie rolety-akant.pl, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

WYKONAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Serwisu internetowego maxiokna.sklep.pl – MAXIOKNA S.C. Ireneusz Podziński, Arkadiusz Zaremba,  ul. Floriańska 20; 09-500 Gostynin, Nip 9710723089, Regon 361321687.

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis.

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.maxiokna.sklep.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu www.swiatroletek.pl.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: bok@maxiokna.sklep.pl oraz pod numerem telefonu: 697 391 972.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.swiatroletek.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki ochrony, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności programy antywirusowe.

5. Przedmiotem działalności Serwisu www.swiatroletek.pl jest wykonywanie oraz dostarczanie systemów osłonowych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca/Usługodawca są następujące:  minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli, połączenie z siecią internet, prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, włączona obsługa JavaScript oraz cookies, czynna skrzynka poczty elektronicznej.

7. Klientami Serwisu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

8. Wykonawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Serwisie www.swiatroletek.pl jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zaznaczenie check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji Regulaminu (oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).

9. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.swiatroletek.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

11. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Wszystkie umowy o dzieło zawarte przez Wykonawcę za pośrednictwem serwisu www.swiatroletek.pl z Kupującymi będącymi Konsumentami, dotyczą rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupującym będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zwrotu produktu.

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.swiatroletek.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Standardowo do wszystkich produktów Wykonawca wystawia paragony.

2. W celu uzyskania faktury VAT należy podczas uzupełniania formularza zamówienia kliknąć na przycisk wyboru znajdujący się przy napisie „chcę otrzymać fakturę”.

3. Zamówienia w Serwisie internetowym www.swiatroletek.pl należy składać za pomocą dostępnego online formularza zamówienia.

4. Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia zamówienia, są następujące: imię i nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail, firma, jej adres oraz NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).

5. W celu złożenia w Serwisie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności: wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów (plisy, żaluzje, verticale, rolety, osłony bądź moskitiery); kliknąć na zdjęcie symbolizujące rodzaj produktu, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym jego opisem; kliknąć na pole z napisem „dalej”, aby przejść w ten sposób do podstrony dotyczącej szczegółowych, ściśle związanych z osobą Kupującego, zindywidualizowanych parametrów produktu, który ma zostać wykonany przez Wykonawcę dla Kupującego; wybrać odpowiednie parametry oraz kolor; kliknąć na pole z napisem „do koszyka”; wybrać odpowiedni sposób płatności; kliknąć na pole z napisem „Złóż zamówienie”; podać dane osobowe wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu i zawrzeć umowę z Wykonawcą poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się z Wykonawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

7. Cena produktu podana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

8. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności za wykonany dla niego produkt: zwykłym przelewem,  kartą kredytową bądź e-przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Wykonawcy wskazanej w §1.

9. Na czas dostarczenia zamówionych produktów składają się: czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi oraz czas dostawy. W przypadku płatności przelewem czas dostarczenia wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przy każdym znajdującym się na stronie internetowej opisie produktu podany jest czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi, który nigdy nie przekracza 14 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 3 dni robocze, jednakże w większości przypadków dostawa następuje w ciągu 1 dnia roboczego.

10. Przybliżone terminy produkcyjne: Rolety –  10 dni roboczych; Plisy – 15 dni roboczych; Plisy kształty + wolno wiszące  – 20 dni roboczych; Żaluzje aluminiowe – 20 dni roboczych; Żaluzje drewniane – 25 dni roboczych; Wertikale – 10 dni roboczych; Moskitiery – 10 dni roboczych.

 § 4. Dostawa produktu

1. Wykonane produkty dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich (zawodowo zajmujących się transportem drogowym towarów).

2. Wykonawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji, kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy.

3. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Wykonawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Wykonawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

4. Koszty dostawy określone są w zakładce Dostawa, a także każdorazowo podawane są podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy o dzieło.

§ 5. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Wykonawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia jest wyłączona.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można zgłaszać w dogodnej dla Klienta formie: telefonicznie pod numerem tel. 697 391 972 w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany adres siedziby Wykonawcy lub pocztą elektroniczną na adres: bok@maxiokna.pl. Po zgłoszeniu reklamacji, do Kupującego wysłany zostanie po odbiór produktu kurier. Przed przekazaniem produktu kurierowi należy go opakować. Wykonawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.

3. Wykonawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Wykonawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do reklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj. Wykonawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

4. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d) może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6. Dane osobowe i ich ochrona

1. Podane dane osobowe Wykonawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Administratorem danych osobowych jest MAXIOKNA Spółka Cywilna, Ireneusz Podziński, Arkadiusz Zaremba, ul. Floriańska 20, 09-500 Gostynin (NIP 971 07 23 089, REGON 361321687).

3. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu www.swiatroletek.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie prawa do Serwisu www.swiatroletek.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Wykonawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 01.11.2019r.